Во рамките на проектот на Европската унија од програмата Еразмус + (Prosocial Values Просоцијални вредности) се одржа 3-тиот состанок со партнерите од Италија, Шпанија, Литванија, Македонија и Бугарија, За време на состанокот беа разгледани содржината на обуките, активностите за дисеминација на проектот и новите проекти што треба да се подготват во следниот период. Дитректорот на Национално образование Булент ŞAHİN им ги предаде сертификатите на учесниците и им се заблагодари за нивните активности.

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading