Category: Nobody Less Activities

„ПОСТОИ НАЧИН- ПОТРЕБНА Е ЖЕЛБА!„

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ЛЕНА ЃЕРОВСКА О.У „КОСТА РАЦИН“ БРВЕНИЦА, ТЕТОВО    Опис на  активноста  ОВАА РАБОТИЛНИЦА Е НА ТЕМА НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ONLINE КОНФЛИКТИ.…

КОНФЛИКТИ И НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  АНЕТА ДИМАНОСКА  ООУ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-БУЧИН  ОПИС НА АКТИВНОСТА   ЦЕЛИ:ДА СЕ ИСТРАЖАТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДИШТА НА ЕДЕН КОНФЛИКT …

Децата со хуман гест – радост за птиците во зима!

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Орданка Петкоска ООУ “Рајко Жинзифов”- Горно Оризари – Велес  ОПИС на активноста              Децата со хуман гест – радост за птиците во зима!      Активноста е инспирирана од обработката на текстот “Снежно оро” од кој произлезе идејата за изработка на хранилки куќички за птици со реупотреба на пластична и картонска амбалажа.    Учениците имаа за задача да изготват во домот дел од хранилките во соработка со своите родители.     Подоцна во училиште истите ги доработија. Изготвивме свое лого куќичка и пораки кој ги поделивме во училиштето се со цел  активноста да продолжи и помеѓу  другите ученици.  …

ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА,,

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА“ БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА                   …

-Приказна на ДРУГИОТ

Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Приказна на ДРУГИОТ  -Игра-Кое годишно време го сакам  -Картонска книга- “Облечете ја Здравка”  -Покажување на…

Решаваме проблем

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието                              …

ГОЛЕМ ДЕН, ВЕЛИГДЕН

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието                               …

Избери, напиши, покажи

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието                                                                                                      Избери, напиши, покажи  Даниела Шапкароска ОУ „Св. наум Охридски“  Опис на…

Објасни убаво за да те разберам

Пријава за учество на конкурс  „Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Магдица Пеева  ООУ „Живко Брајковски“ – Скопје                                                      ОПИС НА АКТИВНОСТА Се…

Нашето село-наша одговорност и грижа

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во  образованието  Нашето село-наша одговорност и грижа, Ленче Стојановска и Дунавка Коштревска, ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци, ПУ Трновци, Могила  Опис…

Твојата среќа, моја радост

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието    „Твојата среќа, моја радост “   Маја Бунтеска и Весна Мегленска…

УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА, ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС, Сениха Брзева Опис на  активноста: Воведна активност  Учениците се делат во групи од…

ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО, ООУ ,,ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ СОПИШТЕ, ЕЛЕНА КРСТЕВСКА    Опис на  активноста:   Реализацијата на целите за обработка на лектирно дело, не секогаш претставуваат голем мотив за…

Круг на комплименти

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Круг на комплименти, ООУ„ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА,  ЖИВКА СТОИЛКОВСКА  Опис на  активноста:  АКТИВНОСТА ЗАПОЧНУВА СО БУРА НА ИДЕИ.  СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИВА…

Соработка со пошироката локална заедница

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Наташа Колеска   ОУ.Климент Охридски Прилеп  Соработка со пошироката локална заедница  …

ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ?

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ? Весела Богдановиќ и  Михајло…

Заедно сме посилни

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Заедно сме посилни, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, Снежана Бошевска   Опис на  активноста: Воведна активност-игра-учениците застанати во круг а еден е во…

ЕКО АКЦИЈА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ЕКО АКЦИЈА , ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ “КРИВА ПАЛАНКА,   ПООУ СЕЛО НЕРАВ, ДАНИЕЛА ЃОРЃИОВСКА  Опис на  активноста:    Оваа еко акција беше реализирана во…

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)  Јазичен…

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ…

Дебата ,, Достигнување на светските трендови во образованието,,

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Дебата „Достигнување на светските трендови во образованието“, ООУ ДИМИТАР ВЛАХОВ, ШТИП, МАРИЈА ПЕТРОВСКА  Опис на  активноста:   ЦЕЛНА ГРУПА:УЧЕНИЦИ ОД 11-14ГОДИНИ  ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА: Развивање на критичкото…

НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ)

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ), ООУ СТРАШО ПИНЏУР С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, ИЛЕ МИШЕСКИ  Опис на  активноста: Цел на учењето- Учениците сфаќаат како се поврзани стереотипите и предрасудите и како тие можат да водат до поедноставени, но исто така, неправедни погледи на поединците, групите и цели земји.  Задачи за учениците- Учениците размислуваат за…

МОЕТО СЕМЕЈСТВО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  МОЕТО СЕМЕЈСТВО, ООУ „Блаже Конески“ Велес, РОСКА ПЕТРОВА  Опис на  активноста:  Воведна активност:   Следење на Power point  презентација –  Семејство и…

ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ

Пријава за учество на конкурс  „Pro Social  Values  работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ-БОГОМИЛА, ЗОРИЦА АДАМЧЕВСКА  Опис на  активноста:  УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПОДЕЛЕНИ…

ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Скопје, АИДА ПЕТРОВСКА  Опис на активноста: ПРОЕКТИТЕ СЕ ОД РАЗНИ ОБЛАСТИ: ЕКОЛОГИЈА, ПРИРОДНИ НАУКИ,…

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА  Опис на  активноста:   ПОСЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ…

Собирање и одземање на броеви до 20

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Собирање и одземање на броеви до 20, ООУ„Гоце Делчев“Прилеп, Татјана Јованоска  Опис на активноста: Активностите се реализираат во природа започнувајќи со разговор за годишното време и  сл. Учениците  имаат  за задача низ тревата да ги пронајдат ластовиците ,пеперутките,мравките да  го избројат  нивното количество да го поврзат со број, да одговорат на сл.прашања:    Учениците се поделени на четири  групи, секоја група според задачата си добива и свое  име  Група : Пчелки ,цветови и ластовички(одговараат на прашањата) Најмногу бројни се пеперутки со која боја?Колку инсекти има на ливадата?Што има  на ливадата повеќе цветови или ластовички? Скини по еден цвет од ливадата, колку вкупно цветови се обрани од ливадата?  Група : Шишарки и броеви-Имаат за задача на одреден број да стават онолку шиширки како би  го поврзале бројот со количеството и за состават различни задачи со собирање и одземање од дадените броеви.  Група : На ливада -На ливадата се распределени различни листови со операции собирање и одземање ,учениците имаат за задача ги го пронајдат збирот или разликата.  Група : Весели шишиња-Во еден агол се поставени шишиња,со помош на топка учениците треба да турнат што повеќе шишиња ,да го избројат нивниот број и да соберат колку вкупно шишиња успеале да турнат. …

ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА, ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ СКОПЈЕ, ЈАДРАНКА КЛИСАРОВА  Опис на  активноста: На…

HALLOWEEN 2018

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието HALLOWEEN 2018, ООУ „ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА, РИСТЕ КАЗИЕВ  Опис на  активноста: ДЕЛ 1…

ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, СЛАВИЦА ПЕТРОВА   Опис на  активноста: РАБОТИЛНИЦА…

МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ И ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ…

Прославуваме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ Прилеп, Снежана Дуковска  Опис на активноста:  Цели на активноста:   – Да се запознае со семејните празници и прослави.…

НОСИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. НОСИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ„ ДЕМИР КАПИЈА, ТИНКА ПАЛИНИЌ    Опис на  активноста :…

Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме, ООУ „ Кочо Рацин “ Прилеп, ООУ „…

НАЈДОБРИТЕ НЕШТА ВО ЖИВОТОТ СЕ БЕСПЛАТНИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Најдобрите нешта во животот се бесплатни, ООУ  Климент Охридски, Прилеп, Фросина…

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП, МАРИНА КАЛЕВСКА ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА СО ГОРЕНАВЕДЕНАТА СОДРЖИНА. УЧЕСНИЦИ…

Прифатливо и неприфатливо однесување

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Прифатливо и неприфатливо однесување, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, Маја Пасковска -НА ПОЧЕТОКОТ СЕ ВРШИ ПОВТОРУВАЊЕ ПРЕКУ ПРАШАЊА ЗА БОН ТОН …

Млади библиотекари

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ, ОУ  ГРИГОР  ПРЛИЧЕВ  ОХРИД, БИЉАНА  ИВАНОСКА   ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ СО ЦЕЛ ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕТО НА ОДДЕЛЕНСКАТА БИБЛИОТЕКА УЧЕНИЦИТЕ ДА ЈА НАУЧАТ И…

Математичко новогодишна магија

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Математичко новогодишна магија, ООУ“ Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп. Неда Јовески, Каролина Најдоска Им се објаснува на учениците дека денешната…

Skip to content