Prosocial Values Charter for Educational Institutions

 

ХАРТА НА ПРОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ

(учители…………….)

Споделяйки принципа, че целта на образованието е предаване на знания и формиране на ценностно ориентирана личност, която, независимо от пола – мъж или жена,е способна да допринася подкрепящо и конструктивно за развитието на обществото, то тогава училището е активно ангажирано с уважение, предаване и популяризиране на следните просоциални ценности сред своите ученици

МИР като цел, споделена от всеки, като състояние на ума, като активно търсене на решение на конфликти

СОЛИДАРНОСТ като ангажимент за подпомагане на всеки в нужда, без дискриминация по произход, способности, пол, социално състояние, възраст

ТОЛЕРАНТНОСТ като признаване на ценността на другите, като визия за разнообразието като източник на богатство

УВАЖЕНИЕ като способност да приемем и да живеем с различията

РАВНОПОСТАВЕНОСТ като форма на справедливост, която признава достъпа до права и възможности за всички хора

СЪТРУДНИЧЕСТВО като способност да общуваме и да работим съвместно и признавайки стойността на приноса на всички участници,без да се съревноваваме по принос

ВЗАИМОПОМОЩ като готовност за даване и получаване, като разбирането, че грешката е необходима стъпка към развитие

БЛАГОДАРНОСТ като способност да придаваме стойност и да отчитаме

приноса на другите, да умеем да отвръщаме с признателност

ЕМПАТИЯ като разбиране на другия и на самия себе си чрез другия, като преодоляване на бариерите на езиковата комуникация и откритост към другите

ЕМОЦИИ като способност да приемаме собствените си емоции и тези на другите, да знаем как да управляваме вътрешните си състояния, без да сме претоварени

ПОЗИТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ подобно на желанието за изграждане на отношения с другите, основани на уважение и положителна комуникация

СВОБОДА като основа за лични и други права, свобода на изразяване, мислене и съществуване

ГРАЖДАНСТВО като признание за приноса за изграждането и поддържането на по-справедливо общество за всички

ОБРАЗОВАНИЕ като средство за разбиране на света и за реализиране на потенциал и таланти

МЕЖДУЕЗИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ като средство за приближаване до различни култури и за възприемане на неговите аспекти и богатство

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА като действие, насочено към признаване на човешкото същество като част от екосистема, в която природата и човекът действат като защити, а не като заплахи.

[място, дата]

_________________, _________________

[Имена, подпис и печат]

За училището: За институционалните посланици:

Leave a Reply