Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Хуманитарна акција ,, Survival in sarajevo,,  Отворање на изложба „Изгубениот свет на сефардските евреи на Балканот и Македонија“ и Комеморација по повод 27 Јануари- Ден на жртвите на Холокаустот – Билјана Шотаровска, ООУ БлажеКонески, ООУ Ѓорѓија Пулевски

 Опис на активноста:

Проектот за филмот и изложбата survival in sarajevo е дел од темата хуманитарна акција, изработена во 4 –та недела од месец март по предметот граѓанско образование во 9 одделение.   ОУ Блаже Конески паралелки: 9 а, б и в  

Вкупен број на ученици кои учествуваа во проектот : 54 ученици од кои  28 девојчиња и 26 момчиња  

Време на реализација, 2 наставни часа, март –април 2015 година.  

Цели на часот:  

-Да се изгради позитивен став кон хуманитарното дејствување. 

-Да анализира кога и на кого му е потребна помош да воочува и оценува ситуации на очевидец. 

-Да објасни кога се загрозени а кога се почитуваат човековите права. 

-Да знае дека во услови на војна постојат правила-женевските конвенции и мхп 

рефлексија:

-Учениците успешно ги детектираа проблемите и страдањата на населението прикажано на фотографиите. 

-Покажаа емпатија и сензибилизација кон состојбата на жртвите на воен конфликт. 

-Умеат да анализираат ситуации кога некому му е потребна помош и му е загрозен животот. 

Ја разбираат неопходноста од пружање помош, 

 Знаат да ги почитуваат човековите права во случај на воен конфликт или елементарна непогода. 

-Знаат да ги применуваат правилата на мхп и женевските конвенции. 

 

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading