Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ, СИЛВАНА Ј БИНОВА, ООУ СТРАШО ПИНЏУР КАРБИНЦИ  

Опис на активноста: 

Цел на активноста НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ е учениците да се оспособат за осознавање на сопствениот идентитет и идентитетот на другите луѓе, да се почитуваат различностите кај поединците и групите, и да се мотивира кохезија во рамки на целата група односно класот. 

Време за реализација 2 Х 40 мин. 

Првиот час учениците размислуваат за себе и сопствениот идентитет и на работен лист цртаат слика за себе и ги запишуваат своите особини (пр. Вреден, љубоптен, дружељубив, мрзелив, упорен итн.), она што најмногу ги радува и она од што се плашат). Потоа од цртежите изработуваат колаж, а од запишаните особини, радости и стравови го дополнуваат шаблонот од ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ. 

На вториот час, учениците се групираат во групи соодветно на особините по кои се слични и со музички инструмент (може и замислен) создаваат едноставна музичка илустрација на нивната заедничка особина. Групите ротираат се додека не се создаде музичка илустрација за сите елементи од поемата. 

На крајот наставникот ја чита поемата а учениците го следат вметнувајќи ги креираните музички илустрации на заедничките особини. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Учениците беа вклучени во активност за спознавање на сопствениот идентитет но и идентитетот на своите другари од одделението.  

За успешна реализација на активноста би било добро учениците да се советуваат дека не е важно нивниот цртеж и нивното музицирање да бидат естетски совршени. Напротив, важно е учеството на сите на за нив автентичен начин. 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content