Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЕКО АКЦИЈА , ООУЈОАКИМ КРЧОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА,   ПООУ СЕЛО НЕРАВ, ДАНИЕЛА ЃОРЃИОВСКА 

Опис на  активноста:   

Оваа еко акција беше реализирана во соработка со општина Крива Паланка,акцијата се одвиваше во неколку фази и траеше две недели. I Фаза:Најпрвин беше спроведено предавање(едукација) на учениците, нивните родители и месното население  за последиците од несовесното фрлање на отпадниот материјал и  презентација за начинот на рециклирање на отпадниот материјал.Потоа учениците заедно со наставниците  ги исчистија училишните простории од непотребни материјалии, а  месното население  ја исчистија депонијата  која се наоѓаше во близина училиштето.Во текот на акцијата отпадниот материјал беше селектиран.Иста ваква акција потоа уцениците спроведоа и во своите домови. 

II ФАЗА:СОБРАНИОТ НЕПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛИ ОД УЧИЛИШНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОД ДОМОВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОЈ  ТРЕБАШЕ ДА ЗАВРШИ ВО ЃУБРЕ ГО ИСКОРИСТИВМЕ КАКО РЕСУРСИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МОДНИ КРЕАЦИИ  

III ФАЗА:ОРГАНИЗИРАВМЕ МОДНА РЕВИЈА(TRASH FASHION)ЗА РОДИТЕЛИТЕ И МЕСНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА КОЈА УЦЕНИЦИТЕ ГИ ПОКАЖАА СВОИТЕ  МОДНИ КРЕАЦИИ.

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

На почетокот населението беше скептично како може  отпадоци да се искористат повторно за добивање нов производ  ,меѓутоа на крајот сите беа пријатно изненадени од тоа што се доби како краен производ. 

Со оваа акција се подигна свеста кај учениците и населението за здрава средина и дека отпадниот материјал е вреден за нешто и може да се искористи и тоа ќе го применат дома  за да направат некој украс а со тоа ќе си ја исчистат околната средина и ке се намали загадувањето. 

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading