Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана Атанасова.

ВОВЕД: ИГРА: ТРОЈЦА ДБРОВОЛЦИ ДОБИВААТ ПО ЕДЕН БАЛОН СО ЗАДАЧА ДА ГО ДУВААТ ДОДЕКА НЕ ПУКНЕ. ПОТОА СЕ ВОДИ ДИСКУСИЈА ДАЛИ УЖИВАА ВО ИГРАТА, ДАЛИ СЕ ПЛАШЕА ОД НЕШТО? ИСТО ТАКА ГИ ПРАШУВАМ И ОСТАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ КАКО ИМ БЕШЕ ДОДЕКА ГЛЕДАА, ДАЛИ СЕ УПЛАШИЈА? ПТОА РАЗГОВАРАМЕ ДАЛИ И ЛУИЃЕТО НЕКОГАШ СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ, КАКО ИЗГЛЕДА ТОА И ДАЛИ ИМ Е УБАВО? 

ГЛАВЕН ДЕЛ: ЗАКЛУЧОК ДЕКА И ЛУЃЕТО СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ. СЕ РАСПРАВААТ, ИМ РАСТЕ ЛУТИНАТА И ВО ЕДЕН МОМЕН МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА И ТОА ДА ИМА ЛОШИ ПСЛЕДИЦИ ПО НИВ ИЛИ ПО ДРУГИТЕ СО КОИ СЕ РАСПРАВААТ. СЕ ДИСКУТИРА ДЕКА И ВО УЧИЛИШТЕТО ИМА НАСИЛСТВО И ПРЕКУ ГРОЗД ТЕХНИКА КАЖУВААТ КАВИ ВИДОВИ НАСИСЛСТВО ИМА ВО УЧИЛИШТЕТО. 

ПОДЕЛЕНИ ВО ДВЕ ГРУПИ: ЕДНАТА ГРУПА ПРАВИ ПЛАКАТ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ЕГОИЗАМ, А ДРУГАТА ГРУПА ТВРАТ НА ТЕМА НАСИЛСТВО.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ: СЕКОЈ УЧЕНИК ИЛУСТРИРА НАСИЛСТВО  – КОНФЛИКТ И РЕШАВАЊЕ НА ИСТОТО. 

УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА КОИ ВИДОВИ НАСИЛНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ПОСТОЈАТ, ГИ НАУЧИЈА ИЗВОРИТЕ НА КОНФЛИКТИГИ НАУЧИЈА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ РЕАКЦИИ ВО КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈАГИ СОГЛЕДАА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАСИЛНИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПО ЖРТВАТА И ПРИФАТИЈА ДЕКА ВО СЕКОЈ КОНФЛИКТ ИМА НАЈМАЛКУ ДВЕ СТРАНИ.

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading