Јас и ти – интерперсонални односи – Исмеаната Леа

Весна  Конеска 

 

ОУ „Кирил и Методиј“- с.Бучин- Крушево 

 

Им кажува на учениците да застанат во круг и им прави некоја гримаса со лицето, ја вади од лицето со рацете и му ја подава на тој до него. 

Активност 1 

Им кажува на учениците да седнат во полукруг. 

Ја чита приказната: ,,Исмеаната Леа’’ 

Ги прашува како се чувствувала Леа и како би се чувствувале тие да се на местото на Леа. 

Одговорите ги пишува на посебни големи хартии и бара од учениците да ги споредат одговорите. 

Ги дели учениците во групи и им кажува што треба да одглумат 

 

Дискусија: (наставникот ја води прашувајќи) 

– Колку е соочувањето важно за оние што се исмевани и навредувани? Зошто? 

– Што видовме дека може да се направи за да се покаже дека сочувствуваме со оние што се исмејувани и навредувани? 

-Зошто е важно да се преземе нешто во ваквите ситуации? 

-Дали некогаш сте присуствувале на сличен настан кога некој бил исмејуван од страна на другиот? 

– Што можеме да направиме тој што е исмејуван и навредуван за да си ја олесни ситуацијата? 

Активност 2 

Прашува на кои други начини луѓето/ децата се однесуваат насилнички кон некого и одговорите ги запишува на табла. 

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading