Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА, Светлана Бобевска, ООУ „ Блаже Конески“ Велес.

ПРЕКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРИ. ЦЕЛТА Е ДА УЧЕНИЦИТЕ ДА ОТКРИЈАТ ДЕКА БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЕРА , ПОЛ, НАЦИОНАЛНОСТ  ИМААТ ИСТИ ПРАВА, ЗАЕДНИЧКИ СЕ ДРУЖАТ И СИ ПОМАГААТ.  

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАБОТАТА И ЖИВОТОТ ВО МИНАТОТО, КУЛТУРНИТЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ  И НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО.  ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ НА ДРУГИТЕ, СЕ ЗАЈАКНУВА  СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ  И УЧЕНИЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНО ЕТНИЧКО, КУЛТУРНО И ВЕРСКО  ПОТЕКЛО И СЕ ГРАДИ  ДОБАР СОЖИВОТ  И ЗАЕДНИШТВО.       

ДВЕ ГРУПИ ОД РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ  ПРЕКУ СИМУЛАЦИИ  ГИ ЗАПОЗНАВААТ НИВНИТЕ КУЛТУРИ.,МЕГУСЕБНО СЕ ДРУЖАТ, РАЗГОВАРААТ НА СВОЈ МАЈЧИН ЈАЗИК И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ, ГИ ИГРААТ НАРОДНИТЕ ОРА И ГИ ПЕАТ ПЕСНИТЕ, И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ И ДРУЖАТ.

УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ И ИДЕНТИТЕТОТ НА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ 

 УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЕНА И РАЗВИВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ КАЈ ЛУЃЕТО;  

НАУЧИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ РЗЛИЧНОСТИТЕ КАЈ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ. 

ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА – ИАКО СМЕ РАЗЛИЧНИ СЕПАК СМЕ ИСТИ- СИ ПОМАГАМЕ, СЕ РАЗБИРАМЕ И ПОЧИТУВАМЕ ИАКО ГОВОРИМЕ РАЗЛИЧНИ ЈАЗИЦИ И ИМАМЕ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ. 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading